നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം ജീവിതത്തിന്റെ കീർത്തനം

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം ലൈഫ് കീർത്തനം ജീവന്റെ അണിയിക്കും ശ്വാസം ത്രെഡ് കൊണ്ട് നെയ്ത ആണ്. ജീവിതം ഒരു വീണാ ആണെങ്കിൽ (സംഗീതോപകരണം), അതിന്റെ കയറു ദീർഘശ്വാസങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും. ഈ വീണ എന്ന സംഗീത ലിപികൾ (ജീവന്) ഉയരുന്ന, ശ്വസനം കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഇറങ്ങിവരികയും. ശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതം ഇല്ല. ശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതം വിശ്രമിക്കയുമരുതു എല്ലാ പ്രകടനങ്ങൾ. ശ്വാസം താളവുമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും വരെ പുഞ്ചിരി നൽകാൻ. തടസ്സം കൂടാതെ അസ്വസ്ഥത ഈ നിന്മുഖത്തെക്കുള്ള ഒഴുക്ക് വരുമ്പോൾ, എല്ലാം പുഷ്പമായ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒന്നും പിന്നീട് സാധാരണ തുടരുന്നു. ശരീരവും മനസ്സും ശ്വാസം ഭാവഗീതങ്ങളുടേയും വഴി ചേർച്ചയിലുമായിരുന്നു ലഭിക്കും. ശ്വാസം ശക്തികളുടെ ഒഴുക്ക് അമര്ച്ചയായി പ്രക്രിയ. ശ്വാസം ഇല്ലാതെ, ആരും ശരീരത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ശരീരത്തിന്റെ അസ്തിത്വം റ്റെ സൗന്ദര്യവും ഗ്ലാമർ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ചെയ്യാത്ത. അത് ശാരീരിക സൗന്ദര്യം ഛിസെല്സ് ഏത് ശ്വാസം, ഏതെങ്കിലും പോരാ […]

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിക്കുന്നവരും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുക: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത്

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിക്കുന്നവരും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുക: അവശേഷിപ്പിച്ചുപോയ ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ, പാലൊ Coelho, പറയുന്നു- "മാജിക്ക് - മാത്രം നിമിഷം അവിടെ - ജീവിതത്തിൽ, ഇപ്പോള്. നിങ്ങൾ സമയം നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കാൻ വഴി അളക്കാൻ കഴിയില്ല. 'ടൈം' വിജയിക്കാത്ത. നാം മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്; ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തു എന്തു ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്, എങ്ങനെ മെച്ചമായി ഇതു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ല കുറിച്ച്, അനന്തരഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഏകദേശം നാം പാലിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ നടപടി എന്തുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ചിന്തിക്കുക, നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്താണ്, എന്തു മുൻകരുതലുകൾ നാം എടുക്കണം, എന്തു അപകടങ്ങൾ അടുത്ത സമീപമുള്ള നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന, എങ്ങനെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ എന്തു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ഒഴിവാക്കാൻ. "സത്യ! നമ്മുടെ മനസ്സ് പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി, അത് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അലഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു […]

അത് പുഞ്ചിരി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം - ഒരു പുഞ്ചിരി മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതം മാറ്റാം

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

അത് പുഞ്ചിരി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം: 'ശരീരം ആശയവിനിമയം ശക്തമായ ആണ്. നമ്മുടെ ഭാഷയും പ്രവൃത്തികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അധികം വികാരങ്ങൾ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നു. പോലും ചെറിയ ആംഗ്യ - ഒരു തല-ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി പോലുള്ള - ഒരു വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും '-. ഡോ പറയുന്നു. ദഛെര് കെല്ത്നെര്, കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗ്രേറ്റർ നല്ല സയൻസ് സെന്റർ പ്രൊഫസറായും സ്ഥാപകനുമാണ് ഫാക്കൽറ്റി ഡയറക്ടർ, ബെർക്ക്ലി. പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ മുഖം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് വികാരങ്ങൾ ന് നടത്തപ്പെട്ട. പുഞ്ചിരി പ്രീതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവം ആണ്, പ്രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂസ്മെന്റ്. ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഇത് ശരീരവും മനസ്സും പുനർജീവൻ ഒരു മനോഹരമായ അനുഭവപ്പെടുകയും സ്വയം നിറയുന്നു. ഒരു പുഞ്ചിരി മുഖം ഒരു ആരോഗ്യകരമായ തിളക്കം നൽകുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ വ്യായാമം പോലെയാണ്. ഒരു വ്യക്തി, ജീവിതകാലത്തു കാസനോവ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളും വഴി തന്റെ വഴി പുഞ്ചിരി കഴിയും, ഗുണം ആണ്. അവൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മതിൽക്കെട്ട് ചെയ്യും […]

എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർഥ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന്

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർഥ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന്: ജീവിത വിജയത്തിന് പാത എന്താണ്? വിജയം അർഥം എന്താണ്? വിജയത്തിന് വിജയം, അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ത്.. 😉 അവർ വിജയം മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയും പരാജയം ജീവിത വിജയത്തിന് അധികം .ഞാനിപ്പൊ? ലൗകിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപ്പുറം വിജയവും പരാജയം ഒരു .വഴികേടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞില്ല; യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു വിജയം ഒരു പരാജയം ഒരവകാശവുമില്ല ആണ്, ചിലപ്പോൾ മോശമായ പരാജയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിജയം അധികം വിപുലമായ കഴിയും. വിജയം പരാജയം അടിസ്ഥാനം ഉയർന്ന ജീവിതമാതൃകയും മാന്യമായ ഗോളുകളായിരുന്നു വേരുറപ്പിച്ച. ഒന്ന്, ഉയർന്ന ആദർശങ്ങൾ തന്റെ എല്ലാ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നിരവധി തവണ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആർ, ഇപ്പോഴും വിജയം പരിഗണിക്കും, എന്നാൽ വിജയം തീർന്നിരിക്കുന്നു തന്റെ ആശയങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു ഒന്നിലേക്ക്, ഇപ്പോഴും വിജയിച്ചില്ല പരിഗണിക്കപ്പെടും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം നിങ്ങളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതിനനുസരിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ അളവ് […]

സ്വയം-വിനോദങ്ങളാലോ സമ്മർദ്ദം ചികിത്സിക്കാൻ ശക്തമായ ഫോർമുല

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

സ്വയം-വിനോദ പ്രകൃതി വഴി സമ്മർദ്ദം ചികിത്സിക്കാൻ ശക്തമായ ഫോർമുല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടാൻ വിനോദം സ്വാഭാവിക പ്രവണതയുള്ളവരുടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സമരവീര്യമുള്ളവരുമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ കാണാം മനോഭാവം ഈ ഒയാസിസ് അശ്രദ്ധനല്ല നിലനിൽക്കും, നമ്മുടെ സ്വതവെ നമ്മുടെ ഉപരിപ്ളവമായ ധാരണ. ഈ 'സ്വയം വിനോദങ്ങളാലോ സമ്മർദ്ദം ചികിത്സിക്കാൻ ശക്തവും ഫോർമുല' പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉദ്ദേശ്യം ഒരു ചെറിയ ചിന്ത, ഉല്പത്തി, പ്രകൃതി, വിനോദം നേരിടുന്ന എന്ന 'പ്രക്രിയ', അത് വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കില് വിനോദം അളക്കാൻ പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം ഇല്ല എന്ന് ചെയ്യും. ആരോടെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളോ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും വിനോദപരിപാടികൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നല്കും. ഉദ്ദേശ്യം ഇതര നൽകിയതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു ഒരു വിനോദം ഒരു പ്രത്യേക തരം നേടുകയും ഒരു പ്രത്യേക മൂഡ് പോലും എന്നാണ്. (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സിനിമ കാണാൻ ഒരു ഭാവം ആണ് എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ […]

ടോപ്പ് 5 എസ്.ഇ.ഒ. തന്ത്രങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ൽ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അവശ്യപ്പെട്ടത് 2018

പോസ്റ്റുചെയ്ത 22 അഭിപ്രായങ്ങള്

ഗൂഗിൾ എല്ലാവരും SERP മുന്നിലായിരുന്ന ലഭിക്കാൻ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അവശ്യപ്പെട്ടത് മുകളിൽ എസ്.ഇ.ഒ തന്ത്രങ്ങൾ. എന്നാൽ അതു മുകളിൽ സ്ഥാനം അവശ്യപ്പെട്ടത് ഓരോ ബ്ലോഗിന് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല നിലവാരമുള്ള പോസ്റ്റ് എഴുതുന്ന, നല്ല കീവേഡ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്, നല്ല ഇൻബൌണ്ട് കണ്ണികൾ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മുകളിൽ സ്ഥാനം അവശ്യപ്പെട്ടത് പാടുപെടുന്ന. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വിപണനക്കാർ മനസ്സിൽ ഹോവർ സാധാരണ ചോദ്യം: എങ്ങനെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആദ്യ പേജിൽ വേഗത്തിൽ റാങ്കുചെയ്യാനും? അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ മീതെ. ഞാന് ഒരെളിയ Google ൽ വേഗത്തിലാക്കാനും വെബ്സൈറ്റ് അവശ്യപ്പെട്ടത് ടോപ്പ് എസ്.ഇ.ഒ തന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ഞാൻ. അതെ, എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ട പഴയത് ന്യായമോ. ഞാൻ സൊ ഞാൻ. ഇത് കീവേഡ് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരവും ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരയൽ അളവ് ഉയർന്ന എങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ സ്ഥാനം ചില കേസുകളിൽ തികച്ചും അസാധ്യമാണ് സത്യമാണ്. കാരണം, ചില സൈറ്റുകൾ […]

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഉള്ളടക്ക എഴുത്ത് നുറുങ്ങുകൾ

പോസ്റ്റുചെയ്ത 15 അഭിപ്രായങ്ങള്

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഉള്ളടക്ക എഴുത്ത് നുറുങ്ങുകൾ: "ഹേ, എന്റെ '! ഉള്ളടക്ക എഴുത്തു ... ZZZ ZZZ…..'അക്കാലത്തെ ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻ. മറഞ്ഞ ഞാൻ എഴുതിയ നേടാനുള്ള ഒരു പയ്യനാണെന്ന് നിയമിക്കുന്നതാണ്. " - ഈ ഉള്ളടക്കം എഴുത്തു എന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രസ്താവനയുടെ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് marketer എന്നാൽ അതു ഉള്ളടക്കം എഴുത്തു വരുന്നു വരാം, നിങ്ങൾ വെള്ള പതാക ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന. അതു വലിയ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ എഴുതുന്നത് ധാരാളം സമയം എടുത്തു എന്നത് ശരിയാണ്. ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ 2000- 3000 വചനങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉള്ളടക്കം, എഴുത്തുകാർ കസേര നിരവധി മണിക്കൂറുകളോളം. ഞാൻ തുടക്കക്കാർ ഈ പോസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം എഴുത്തു നുറുങ്ങുകൾ ഒരുക്കുവാൻ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചു തീരുമാനിച്ചു അതാണ്, ഏത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഉള്ളടക്കം എഴുതുക സന്മാര്ഗത്തിലേക്ക്. ഉള്ളടക്കം കൂടാതെ, ഇന്റർനെറ്റ് വിലകെട്ട തന്നെ. ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഉളള ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏതാനും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ മദറിനെ നേടാനാകൂ. വായിക്കുക: ബ്ലോഗിംഗ് നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും. ഇൻബൗണ്ട് […]

പ്രചോദന വചനങ്ങൾ ശക്തമായ തുടരാൻ നല്ലതല്ലാത്ത വഴി പോകുന്ന

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

പ്രചോദന വചനങ്ങൾ ശക്തമായ എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് വഴി പോകുന്നു താമസിക്കാൻ നല്ലതല്ലാത്ത വഴി പോകുന്ന. പ്രൊഫഷണൽ വയലിൽ വിജയം നേടുന്നു അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങൾ പാടുപെടുന്ന അഭിനേതാക്കൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അത്ലറ്റുകൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എല്ലാവരും നല്ലതല്ലാത്ത കൂടി പോയി ക്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ നില്ക്കാൻ കഠിനമായി പോരാടുന്ന. എന്നാൽ വിജയികൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കടന്ന വീണ്ടും ഭാവിയിൽ അത് ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. പക്ഷേ “പ്രചോദന വചനങ്ങൾ ശക്തമായ തുടരാൻ നല്ലതല്ലാത്ത വഴി പോകുന്ന” ഒരു ഹാർഡ് താപനം വേനൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒരു കുപ്പി ഒരു ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും.   നല്ല ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക: മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വഭാവം പ്രതിനിധാനം. പുറമേ ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും അറിവിൻറെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വേണ്ടി, ഭക്തി ഏറ്റവും മികച്ച ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സഹതാപദൃഷ്ടിക്കുപകരം ഏറ്റവും പക്കലാണ് തരം; എന്നാൽ അങ്ങനെ തൻറെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആശയങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല പോലെ, അവൻ ശരിക്കും സ്വന്തമാക്കുന്നു ഇല്ല […]

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പ്രചോദനകരവും സ്പീച്ച് | വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രചോദനം way2inspiration.com

പോസ്റ്റുചെയ്ത 7 അഭിപ്രായങ്ങള്

ഞാൻ വലിയ ആവേശം എന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പ്രോത്സാഹകജനകവും സ്പീച്ച്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഊർജ്ജ നില ഇറങ്ങി അനുഭവപ്പെടുകയും നിരാശരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 😥 ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവയും ദെമൊതിവതെദ് തോന്നി കഴിയില്ല. അതു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രം നടന്നിട്ടില്ല, മിക്ക ആളുകളും ഈ സാഹചര്യം വഴി വിധേയമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ആശാവഹമാണ്, ഫാസ്റ്റ് പണം ഓട്ടത്തിൽ, ഫാസ്റ്റ് ജോലി . നാം അന്തിമ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എന്തുവന്നാലും മറ്റുള്ളവരെ മത്സരിക്കുക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മരപ്പട്ടിയെക്കുറിച്ചായാലും. ഈ എല്ലാവർക്കും പ്രധാന പ്രേരകം ആണ്. ഞങ്ങൾ സ്ട്രെസ് അസോസിയേറ്റുചെയ്തിട്ടില്ല തീർന്നിരിക്കുന്നു, തലേന്നത്തെ സൃഷ്ടി സമ്മർദ്ദം കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, സഫലമാകാത്ത ടാർഗറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ.   നിങ്ങളുടെ വേലയിൽ വിജയം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മൂലം അല്ല എങ്കിൽ ഈ മോഹഭംഗം നടമാടുന്ന, അത്യധ്വാനം . അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരെളിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ദേഹമാണ് നിന്നു വന്നു വിനയാണ് താമസിക്കാൻ മികച്ച പ്രയോജകമായ പ്രസംഗം പരാമർശിക്കുക ഞാൻ. ഇത് 😀 […]

പെർഫക്റ്റ് ഭാരം ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തോറ്റു- ഭാരം ഫാസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും(ഭക്ഷണ ഉള്പ്പെടെയുള്ള

പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

പെർഫക്റ്റ് ഭാരോദ്വഹനം ഭാരം ഫാസ്റ്റ് ഏയ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.. . അതുപോലെ… നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഭാരം അഴിച്ചു ഡയറ്റ് പദ്ധതി എല്ലാ തരം ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ കളിയാകുമോ ? ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബാഗും, ഓഹരി ഭാരം ഫാസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ ശരീരഭാരം ഭക്ഷണത്തിൽ പ്ലാൻ ഞാൻ. നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, കച്ചവടക്കാരന്, തൊഴില്പരമായ, അത്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു തികഞ്ഞ ഗൈഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് അധികാ കൂട്ടായ്മ പരിപാടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് നിന്നും ആണ്. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല വികസനം മോശം സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ രോഗികളാകുകയോ ഒരു നല്ല സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് തന്നെ എളുപ്പമല്ല, നിങ്ങൾ കൂടുതലും തെറ്റായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് രോഗം വരുത്തുമ്പോൾ; നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പോലെ ഭക്ഷണം വിഷയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കാൻ. ശരീരം അതിന്റെ ഉപജീവനം ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു നല്ല പലരും […]