ದಿನಾಂಕ
ಇದನ್ನು ಹಂಚು

Latest SEO interview Questions

 

Here I am gonna mention some important Latest SEO interview questions and answers for freshers and experienced which may help you to crack an interview.

Tell me something about your work experience?

I am Aseem Bharadwaj. I am working for Rs technology Pvt. Ltd. I am working as a Seo strategist to elevate the site’s ranking and in search engines.

I have 3 years experience in creating quality content, ಕೀವರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ, competitors’ analysis, Link building, WordPress site management. ಇದಲ್ಲದೇ, I have basic knowledge in handling Html, ಸಿಎಸ್ಎಸ್, PHP-based websites.

I have worked on 20 SEO and 25 SEM projects so far. ಇದಲ್ಲದೇ, I conduct training online on my own website way2inspiration.com.

Why do you choose your career in Seo?

I developed an intense interest to choose SEO as my career during my university studies. It is really a fantastic option for the career which is the combination of arts, science, and technology.

I thought, publishing a book and distributing it, would take a lot of effort, money and time. Instead of that if I could publish my experience online using website and SEO technology which is totally free and it would be worthy enough.

It would be time-consuming and could spread my message to more and more people worldwide than publishing a book could. And the industry is growing rapidly, each and every business is gonna online In future.

So the career in this field is bright. I can do a job or do my own business if I know the in-depth knowledge in SEO.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು:

SEO tips to rank on top.

SEO tips and tricks for beginners.

Top on page seo secrets.

Top off page seo strategies.

Nice, What are the major factors to improve the page rank?

According to google, there are 200 factors that affect the page rank. Some of these are good title optimization, URL ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್, content with numbering and bullets, H1, H2 tags, the inclusion of keywords in the title, URL ಅನ್ನು, ಮೆಟಾ ವಿವರಣೆ, good keyword density, quality unique content, content with an optimized image, infographics or video etc.

Along with that, we have to do off page optimization like social sharing, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುಕ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, link submission in high PR directories, Guest blogging and press release.

I prefer youtube marketing as the best off page optimization method to get a lot of visitors. We have to work from a 360-degree angle where our website or blog is at the center.

Ok, In a b2b consumer how do you suggest the SEO plan?

In a B2b consumer I will like to suggest categorizing the pages according to the products or service they are selling. Most of the B2b consumer sites use transactional keywords like ‘buy bouquet online’ or ‘Learn math for class x online’.

In this case competition is high and I will work according to that. In the case of an e-commerce site which sells shoes, I will categorize the shoes into different sections like ladies’ shoes, gents’ shoes, children shoes, Formal shoes etc.

Then I suggest keywords according to that like, ‘Buy Children school shoes online with discount’.

What are the keywords you have ranked for different projects?

So far I have worked on different projects like Get software services, Arena animation, RS software, W3 technology and a number of small-medium businesses from the UK and USA.

Latest SEO interview Questions

I have ranked different sites in top 5 positions for different keywords like ‘Best Digital marketing agency in Essex’, ‘Best Pizza home delivery in texas’, ‘Best inspirational stories’, ‘Best Mba Colleges in Ahmedabad’ etc.

Nice, What are the uses of meta keywords?

According to Google, meta keywords don’t carry any value to rank on SERP. But I consider writing a good meta description including focus keywords including in it works well.

If your competitors give you spam backlinks, how do you reject that?

I check the backlinks from webmaster tool and make a list of the links in excel sheet. Then check the PR, PA, DA, do-follow, no-follow of the links. And I will use disavow tool to copy the low-quality links and report it.

What are the forums sites you have worked to get backlinks?

I am regularly active on different forums like Quora, yahoo answers, SEO chat, black hat world, adobe, opera etc.

What is keyword density?

It is the percentage of occurrence of keywords in the post. Good keyword density holds a good SEO score. Earlier it was considered as a major ranking factor.

How do you know the keywords that your competitors are ranking for?

To check the competitors’ keywords, I use different tools like rank signal, majestic SEO, Semrush, Opensite explorer, Buzzsumo etc.

Why does penguin update hit a site?

If a site gets a number of spam links from low authority or PR sites to boost ranking fast.

ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು?

Keyword research is the first step before creating a content. Good keyword research not only gives you good traffic, but also saves a lot of time for ranking.

I always choose the long tail keyword with low volume search. Suppose there is a keyword I want to check ‘best SEO training and services in Delhi’, I go to search engine and type the keyword there.

If I find few results exactly matching the keywords or the search volume is less than in lakhs, I choose the keyword.

Then I use google keyword planner tool, Hubspot tool to check details. ಇದಲ್ಲದೇ, I do research using Quora, kindle books, YouTube.

Nice, On which basis do you consider a keyword has low volume or high volume search?

ಪ್ರಥಮ, I type the keyword for exact matches by including double inverted. If the results are between 1000 then I consider it is a low volume search.

I type in Google as usual and if the result shows the number between 10000 ಗೆ 50000 then also I consider it as a low volume search. if it shows as low competition in Google Keyword Planner, then I consider it as low volume.

Do you have experience in guest blogging?

ಹೌದು, I have done several ಅತಿಥಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ on different sites. ಪ್ರಥಮ, it is beneficial to build relation and second it drives good traffic.

What are the tools do you use for SEO?

So far I have been working with different tools like, Google webmaster, Majestic SEO, Rank Signal, SEO quake, Moz SEO Bar, Google Keyword Planner, Quick Sprout, Squirrly, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, Yoast ಎಸ್ಇಒ ಇತ್ಯಾದಿ.

What are the effective steps do you take to improve on-page SEO score?

The on-page score can be improved by a number of ways like, clear title tag, H1, H2 tag, Making sentences bold, ಇಟಾಲಿಕ್, numbering, giving space between sentences, the inclusion of keywords in the title, URL ಅನ್ನು, content etc. Title, URL ಅನ್ನು, image optimization works well.

What is the use of local SEO?

If you submit your business in google local listing then it may appear on the top as search engine gives priority to the local business on top.

How do you recover a site hit by panda update?

Panda update hits if a site consists of duplicate and low-quality thin contents. So we have to remove the old contents as soon as possible and upload the fresh contents on a daily basis. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, we can recover from panda update.

What are the effective steps do you follow to do off page optimization?

Off page optimization can be done in different ways like blog commenting, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುಕ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅತಿಥಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್, Local Business listing, ಕೋಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ, forum posting etc. The local classified submission also works well.

What are the social bookmarking sites do you use to building links?

I have worked with several social bookmarking sites so far, some of these include Digg, nggo, ರುಚಿಕರವಾದ, pinterest, scoop.it, Tumblr, ಎಡವು.

What is the difference between do follow and no follow links?

Do follow in simple term means google gives value and no follow means doesn’t give any value. But in some cases no follow is also considered.

How does domain authority effect SEO?

The age of domain is also a ranking factor for SEO but not a major one. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, old domain ranks better.

How do you do footer optimization?

The footer should be optimized with the inclusion of links to different pages or posts, contact us, address etc.

Do you think that social media sharing impacts SEO?

ಹೌದು, Definitely. If a post is shared a number of times its ranking is improved on the search engine.

Between on page and off page optimization which do you consider as a major ranking factor?

Both are major ranking factors from SEO point of view. We have to give priority 50-50.

What is the role of content in SEO?

In the world wide web content is considered as king and Seo as queen. Using good quality content we can attract visitors and convert them leads and customers.

Content plays a crucial role in solving the problem of a visitor in the awareness stage.

Google and search partners give priority to authority sites. Contents should be relevant to your research field and unique.

Search Engines give priority to high quality unique relevant contents. Contents more than 2000 words rank fast and easily on top. Content should be posted on the regular basis to win the competition.

One of your clients says “after a long time work of link submission, I am not getting to top position for the keywords”, what would you suggest him?

Then the keyword he has taken might be highly competitive. I would like to suggest to do a keyword research again and choose the low competitive keywords. Or if it will not work I will suggest creating some good backlinks.

If your competitor is outranking your site for any keyword by using black hat technique, what major steps you will take?

ಪ್ರಥಮ, I will check the title bar, if it is stuffed with a no. of keywords or not. Then I will select all the content and check if there are any hidden characters or not.

If it happens then there is black hat technique used. I will report google by taking a snap.

ಸಾರಾಂಶ:

I have written the SEO interview questions and answers for freshers and experienced, which I have faced from different interviews. ಒಂದು ಹರಿಕಾರ ಮಾಹಿತಿ, these questions are enough to crack an interview.

But as an experienced you have to know the questions as a real-time employee. Share it with your friends and leave comments.

ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಲು !

ಸೈನ್ ಅಪ್ ಈಗ

ನಾನು ದೂರ ನೀಡಲು ಎಂದಿಗೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮಾರಾಟ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಒಂದು. ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ನಲ್ಲಿ Way2inspiration
ನಾನು way2inspiration.com ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಮ್. ನಾನು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಮ್, ತರಬೇತುದಾರ, ವಿಷಯವನ್ನು ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು, ಎಸ್ಇಒ, ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್.
ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು. ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡು)

  • in bút bi

   Hello! ಈ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ! We
   are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same
   niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a
   extraordinary job!

  • Pingback: Top On Page SEO Secrets You haven't heard before - Way2inspiration()

  • Harland Har

   Morning. I have not been available since august. It was due to the fact I was on the way to Denver because of my role at CIGNA Corporation. It requires a large amount of time from me, but I still think about your page. I remember our days at Central Methodist University (MO) in Florida. So lucky that we had a time to compete nearby the pool. Kindly send my compliments to linda along with Jake. Goodbye

  • ವೆಬ್ಸೈಟ್

   whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  • HTTP://www.good-tutorials.com/

   This is a really good tip particularly to those fresh to
   ಬ್ಲಾಗೋಸ್ಪಿಯರ್. Simple but very accurate infoThank youu for sharing this one.
   A must rea post!

  • tecnologia geek en tus gadgets

   I take pleasure in, lead to I discovered exactly what I was taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

  • Mason Marsingill

   Interesting post! Thanks for writing it.

  • Ittrainingindore

   Thanks for sharing up–to-date on this subject! I find it is very informative and very well written one! Keep up on this quality!
   ==================

   SEO Training in Indore

   ===============

  • Siobhan Samet

   Hi I’m appreciating the time and energy you put into your post and informative information you did. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date remake information. Awesome read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  • ShannonWGorr

   This paragraph is really a good one it assists new internet viewers,
   who are wishing to opt for blogging.

  • ClaudDVierps

   I want to to thank you for this excellent read!! I absolutely loved
   every little bit of it. I’ve got you book marked to look at new stuff you post

  • WinfordZYuan

   Thank you for any other informative site. The place else may I am getting that
   type of info written in such an ideal manner? I’ve a undertaking that I’m simply now running on, and I have been at the look out for such info.

  • DarcieTGut

   bookmarked!!, I like your site!

  • RandeeNSudak

   Excellent post. I had been checking constantly this weblog and I’m inspired!
   Extremely helpful information specifically the final phase
   🙂 I care for such information much. I used to be trying to find
   this particular information for the very long time. Many thanks and best of
   luck.

  • Debbie Edwards

   Excellent, what a web site it is! This website presents helpful facts to us, keep
   it up.

  • Pingback: ಗೂಗಲ್()

  • college diploma

   Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  • starting a delivery business

   Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

  • bathrooms ideas

   I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು. Maybe you could space it out better?

  • key ring

   I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best

  • palliative nursing care

   ಅಲ್ಲಿ ಹೇ! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

  • Ankita Jain

   Nice and informative!