પ્રેરણાત્મક આધ્યાત્મિક અવતરણ મુશ્કેલ સમયમાં હકારાત્મક રહેવાની

પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું એક ટિપ્પણી મૂકો

Inspirational spiritual quotes to stay positive in difficult times Love, Serve and give these 3 can transform an ordinary man into a super human. - Paramhansa Satyananda The best gift you can give others is your time. Because if you give your time, you are giving the moment of your life which never returns back. If you are going through the tough period of your life, then be happy and rejoice. As the almighty has reminded you. Enjoy every moment of your life. ખાવાથી જ્યારે, working, traveling realize the supreme power, the almighty. He is with you, taking care of you. Fire can melt the iron. Water can extinguish the fire. A human can drink water. Death is powerful than the human. The blessing is powerful than death. It can eradicate uncertain death, દુ: ખ, accidents. Once a devotee told: I want God. પ્રથમ, remove ‘I’ and ‘want’ then God is […]